Štatút súťaže

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže “Súťaž o poličku Schluter SHELF” od FIAMO s.r.o.

Súťaž sa riadi výlučne týmto oficiálnym štatútom a pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov. Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj SÚHLAS riadiť sa týmto oficiálnym štatútom a pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmto štatútom a pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Fiamo s.r.o. so sídlom Južná trieda 1597/78 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36568058 (Ďalej len “organizátor”)

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani spojená s Facebookom.

2. Miesto a termín konania súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom facebookovej stránky FIAMO, s.r.o. (https://www.facebook.com/fiamo.sk) a na webe www.schlueter.fiamo.sk. Súťaž trvá od 12.3.2024 do 30.4.2024 (ďalej „doba trvania súťaže a miesto trvania súťaže”)

3. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť

– každá fyzická osoba – občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „súťažiaci“).

– Zo súťaže je vylúčený ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol súťaže zúčastniť.

4. Pravidlá súťaže

Súťaž prebieha na fanúšikovskej stránke “FIAMO, s.r.o.” na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/fiamo.sk) a na webovej stránke www.schlueter.fiamo.sk . Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý počas doby trvania súťaže splní podmienky súťaže na súťažnom príspevku s označením “Súťaž o poličku” a to konkrétne:

Do žrebovania budú zaradené všetky odpovede ktoré splnia vyššie uvedené podmienky. Do žrebovania bude zaradená iba 1 odpoveď na osobu. Do súťaže nebudú zaradené odpovede od zreteľne falošných profilov.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je 1x kúpeľnová polička Schlüter®-SHELF-E S2, v maloobchodnej cene ~ 115 EUR s DPH

Žrebovanie výhercou, ktorý splnili všetky podmienky účasti v súťaži v zmysle štatútu a vyhráva cenu (ďalej aj ako „výherca) bude prebiehať do 48 – 96 hodín od skončenia doby trvania súťaže.

Žrebovanie výhercov súťaže prebehne náhodným výberom.

Výherca ceny bude kontaktovaný správou na sociálnej sieti a e-mailom na adresu ktorú uviedol v dotazníku, a to do 3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Pre zaslanie výhry je nevyhnutné poskytnutie mena, priezviska, adresy a telefónneho čísla výhercu. Údaje potrebné na realizáciu a vyhodnotenie súťaže sa používajú len v rámci tejto súťaže. Po skončení súťaže budú všetky správy súťažiacich na fanúšikovskej stránke „FIAMO s.r.o..“ organizátorom vymazané.

Výhra bude s výhercom vysporiadaná do 30 dní od termínu ukončenia súťaže. Pri preberaní výhry sa výherca musí preukázať platným občianskym preukazom. V prípade zistenia podvodu alebo nekalého jednania nebude výhra odovzdaná.

V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech organizátora súťaže. Výhry neprevzaté do 60 dní prepadajú v prospech organizátora.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

6. Informácia o daniach

V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 € podlieha podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky zdaneniu a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Daň a odvod je na svoje náklady povinný zaplatiť výherca.

7. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži súťažiaci vyslovuje súhlas so štatútom a pravidlami súťaže a zaväzuje sa pravidlá dodržiavať.

V zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súťažiaci účasťou v súťaži poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje súhlas s tým, aby organizátor použil jeho poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) za účelom registrácie súťažiaceho do súťaže, vyhodnotenia a doručenia výhry výhercovi. Poskytnuté osobné údaje výhercu budú uchovávané počas 1 roka od ukončenia súťaže.

Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť organizátorovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude organizátor súťaže následne oprávnený spracovať osobné údaje výhercu. Udelenie súhlasu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo tento svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Organizátora s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

8. Všeobecné ustanovenia

Účasťou na súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s týmto štatútom a pravidlami. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodov v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút  alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní organizátor na svojej webovej stránke.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom v súvislosti s prijatými cenami.

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty prostredníctvom inej kompenzácie.

V Košiciach, dňa 12.3.2024

FIAMO s.r.o.