1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky slúžia k tomu, aby obchodné vzťahy so zákazníkmi mali právne záväzný základ pre obe strany. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia občianskym, obchodným zákonníkom a týmito obchodnými podmienkami.

Predávajúci:

Fiamo s. r. o.
Južná trieda 3092/78
Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01
IČO:36568058
IČ DPH: SK2020049306
IBAN: SK6911000000002922911029
Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel s.r.o, Vložka číslo: 13677/V

Kupujúci:

Kupujúci– koncový užívateľ – fyzická alebo právnická osoba (ďalej len koncový užívateľ) pri zahájení obchodného vzťahu poskytne predávajúcemu svoje kontaktné a osobné údaje. Právne vzťahy predávajúceho s koncovým užívateľom vyslovene neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb a v znení neskorších predpisov ďalej len Občiansky zákonník.

2. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Všetky údaje ktoré zákazník zadáva podliehajú ustanoveniam . Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľom týchto stránok a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle uvedeného zákona je spoločnosti Fiamo s.r.o.. Zákazník registráciou súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Fiamo s. r. o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (poskytnutie mena a adresy ).

3. Objednávanie tovaru

Zákazník si prostredníctvom e-shopu zostaví objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, jeho množstvo, cenu, meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej (oprávnenej) za objednanie a prevzatie tovaru, miesto dodania a spôsob vykládky. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník jej odoslaním potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi. Na základe objednávky zašle predávajúci na e-mail zákazníka prehľad objednaného tovaru s uvedením jeho druhu, množstva a ceny. Tento prehľad nie je záväzný a konečná cena sa môže líšiť s ohľadom na prípadné zmeny cien na strane dodávateľov predávajúceho.

Po odsúhlasení konečnej ceny objednávky zákazníkom mu bude na jeho e-mail odoslaná výzva k platbe, ktorá obsahuje celkovú cenu objednávky a prehľad o druhu a množstve tovaru, nákladoch na dopravu a manipuláciu s nákladom (množstvo paliet a výška záloh na ne, vykládka hydraulickou rukou a pod.). Ceny môžu byť zmenené v závislosti na zmene množstva objednaného tovaru. Počet paliet, ktoré budú zákazníkovi skutočne účtované, môže byť odlišný od pôvodne objednaného počtu paliet – zvýšené množstvo paliet je predávajúci oprávnený kupujúcemu doúčtovať. Termín dodania bude so zákazníkom dojednaný telefonicky. Zaplatením kúpnej ceny zákazník záväzne potvrdzuje svoju objednávku a uzatvára tak s predávajúcim kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa uskutoční dodanie objednaného tovaru.

4. Storno objednávky

STORNO ZO STRANY KUPUJÚCEHO

Zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky, alebo emailom do 48hodín po jej odoslaní.

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní od stornovania objednávky, po odrátaní storno poplatku.

V prípade stornovania objednávky po jej odoslaní bude kupujúci hradiť poštovné v plnej sume a cena objednávky mu bude vrátená na účet alebo adresu do 15 pracovných dní po obdŕžaní stornovaného tovaru. Ak je tovar odoslaný kuriérom na dobierku a tovar nebude prevzatý, budeme si účtovať poplatky vid odsek Storno poplatky,

STORNO POPLATKY

● Objednávky z nasledovnými parametrami je možné stornovať bezplatne :

– neexpedovaná objednávka so zadaným spôsobom platby „dobierka“ – pokiaľ Vám na e-mail nepríde potvrdenie o odoslaní objednávky a do 48 hodín od jej odoslania

– neprevzatá objednávka so zadaným spôsobom odberu „osobný odber“

● Storno poplatky za ostané objednávky

– neexpedovaná objednávka so zadaným spôsobom platby „predfaktúra/“ pričom predfaktúra už bola zákazníkom uhradená: 10 % zo sumy objednávky

– expedovaná objednávka (o odoslaní tovaru informujeme prostredníctvom e-mailu na vašu e-mailovú adresu) za storno už expedovanej zásielky bude zákazníkovi fakturovaná celková suma za náklady spojené s odoslaním, vrátením zásielky a odoslaním faktúry s pripočítaním nákladov spojených s prijatím a vrátením platby pokiaľ bola zásielka zaplatená voči predfaktúre. Faktúra bude odoslaná Slovenskou poštou a elektronickou poštou.

 STORNO ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 15 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

 Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke, a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho.

 Vyhradzujeme si právo odmietnuť zrealizovať objednávky zákazníka v prípade viacnásobného a neodôvodneného neprevzatia tovaru, alebo v prípade že zákazník tovar viac krát vráti, alebo vráti poškodený tovar. Zákazníka na stornovanie objednávky z našej strany upozorníme do 48 hodín od prijatia objednávky emailom, alebo telefonicky.

V prípade že objednávka nie je stornovaná, považuje sa za záväznú a v tomto zmysle je aj vybavená.

 5. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Zákazník má právo od kúpy odstúpiť do 14 dní od doručenia tovaru na jeho adresu. Podmienkou je vrátiť nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s originálom alebo aspoň kópiou faktúry nám pošlite späť v uvedenej lehote – rozhodujúci je dátum odoslania tovaru späť predávajúcemu. Zásielky na dobierku nebudú prijaté. Po prijatí vráteného tovaru vám bude vrátená zodpovedajúca čiastka bankovým prevodom (najneskôr do 15 dní).

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

6. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované štandardným spôsobom v súlade s legislatívou. Doporučujeme zákazníkom venovať patričnú pozornosť prevzatiu tovaru s ohľadom na možné poškodenie a tým predísť prípadným nezrovnalostiam.

 6.1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Spoločnosť FIAMO, s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim.

2. Spoločnosť FIAMO, s.r.o. nezodpovedá za vady vzniknuté:

I. zlou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním alebo použitím a nedodržaním pokynov a odporúčaní spoločnosti FIAMO, s.r.o.,

II. používaním alebo skladovaním Tovaru v nevhodných podmienkach, a to najmä s ohľadom na teplotu, prašnosť, alebo vlhkosť prostredia, prípadne z dôvodu priameho slnečného žiarenia,

III. poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

3. FIAMO, s.r.o. reklamáciu zamietne ak zistí, že príčinou vady nie je vadnosť Tovaru, ale konanie Kupujúceho a/alebo tretej osoby.

4. Kupujúci je povinný na reklamáciu predložiť poškodený Tovar a to buď osobne alebo doručiť na adresu firmy FIAMO, s.r.o., Južná trieda 3092/78
Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01. Kupujúci je povinný reklamovaný Tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, a do balíka treba priložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru a písomnú reklamáciu vid. 5.2. a časť 2. Zásielku na dobierku nepreberáme.

6.2. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

1. Kupujúci je povinný prezrieť doručený Tovar bezodkladne po doručení objednaného Tovaru a v prípade, ak má doručený Tovar akékoľvek vady (napr. je doručený v nesprávnom množstve, kvalite, je poškodený alebo bol doručený iný Tovar, než si Kupujúci prostredníctvom Objednávky objednal) je Kupujúci povinný doručený Tovar spoločnosti Fiamo, s.r.o. písomne, mailom alebo osobne reklamovať a Tovar vrátiť, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní, odo dňa kedy si mohol Kupujúci doručený Tovar prezrieť, ak má Tovar zjavné vady, alebo v lehote 3 pracovných dní odo dňa kedy mohol Kupujúci vady zistiť, ak má tovar skryté vady.

2. V písomnej reklamácii je Kupujúci povinný uviesť:

I. meno a priezvisko Kupujúceho,

II. číslo Objednávky (ID objednávky),

III. charakteristiku doručeného a reklamovaného Tovaru,

IV. zrozumiteľným, konkrétnym a jednoznačným spôsobom uviesť, v čom spočíva vadnosť doručeného Tovaru.

3. Písomná reklamácia musí byť zreteľne označená ako „Reklamácia“. Osobne možno Tovar reklamovať v kamennom obchode spoločnosti Fiamo, s.r.o., Južná trieda 3092/78, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01 a to v čase prevádzkových hodín spoločnosti Fiamo, s.r.o. uvedených na internetovej stránke spoločnosti. Pri osobnej reklamácii v Predajni je Kupujúci povinný predložiť Predávajúcemu reklamovaný Tovar, uviesť dôvody reklamácie, svoje kontaktné údaje a predložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru.

 4. V prípade, ak Kupujúci nereklamuje kúpený Tovar za splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 1, 2 , 3 nároky z vád tovaru Kupujúcemu zanikajú.

5. Kupujúci má nasledovné nároky z vád Tovaru:

I. Odstránenie vady Tovaru opravou Tovaru,

II. Odstránenie vady Tovaru doručením chýbajúceho Tovaru,

III. Výmena vadného Tovaru za bezvadný Tovar,

IV. Odstúpenie od Zmluvy.

6. Spôsob, akým sa vybaví reklamácia podľa predchádzajúceho bodu 5. určuje Fiamo, s.r.o.

7. Fiamo, s.r.o. informuje Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu najneskôr do 30 dní, a to formou e-mailu doručeného na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené v Objednávke Tovaru.

8. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.

6.3. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1,tel: 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73, email: bb@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

7. Platobné podmienky

Platba sa realizuje (po odsúhlasení podmienok objednávky, ceny za tovar, dopravy a manipuláciu, a termínu dodania) jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. Prevodom na bankový účet predávajúceho (účet v: Tatra Banka, a. s.),
IBAN: SK6911000000002922911029

2. Platba v hotovosti pri osobnom odbere zo skladu predávajúceho

3. Platba pri dodaní  na dobierku

4. Platba online pomocou platobnej karty VISA a MasterCard

Cena je platná do doby splatnosti uvedenej vo výzve k platbe. Po tejto lehote splatnosti sa cena tovaru môže zmeniť. To neplatí pre tzv. akciové ponuky. Tu platí cena len do dátumu uvedeného na internetových stránkach ako dátum skončenia akcie.

V prípade platby zo zahraničia je zákazník povinný uhradiť čiastku v eurách. Pri zadávaní platby je zákazník rovnako povinný uviesť platobný symbol OUR. (všetky poplatky súvisiace s prevodom hradí odosielateľ.) V prípade platby v inej mene alebo pri zadaní symbolu BEN je predávajúci oprávnený rozdiel zákazníkovi doúčtovať.

8. Dodacie podmienky

Tovar je expedovaný podľa možností výrobcu alebo dodávateľa, ďalej podľa dostupnosti produktov a prevozných možností predávajúceho a to v čo najkratšom možnom termíne po záväznom potvrdení objednávky kupujúcim. K záväznému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho dochádza po predchádzajúcom odsúhlasení termínu dodania, konečnej ceny, spôsobu a termínu dopravy, spôsobu a formy platby, a to uhradením kúpnej ceny na účet predávajúceho. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na požadované miesto a jeho prevzatie. Tovar môže prevziať len osoba k tomu oprávnená alebo osoba poverená. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

Pokiaľ si kupujúci v objednávke dopredu neobjedná u predávajúceho zloženie tovaru z dopravného prostriedku, je povinný previesť zloženie tovaru vlastnými silami a prostriedkami v čo najkratšom čase.

Ak kupujúci odmietne prevziať predmet plnenia bezdôvodne, nesie všetky náklady spojené s dodaním tovaru v plnej výške.

Ak kupujúci neprevezme predmet plnenia z dôvodu na jeho strane (napr. v dohodnutom termíne nie je na mieste dodania prítomný kupujúci alebo ním určená osoba alebo kupujúci nie je schopný uhradiť kúpnu cenu, popr. nie je schopný zložiť tovar), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

Ceny tovaru sú uvedené na webovej stránke. V závislosti na množstve objednaného tovaru môže dôjsť k ich zmene.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – hlavne druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalu podľa priloženého dodacieho listu.

Pokiaľ kupujúci bez výhrad potvrdí prevzatie zásielky podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nebude braný zreteľ.

9. Doprava

Objednávajte pohodlne, rovno z domu cez náš e-shop a využite nami ponúkanú dopravu.

Ceny pre doručovanie tovaru kuriérom TOPTRANS:

do 100 km 200 km 300 km 400 km 500 km
5 kg 6.71 EUR 7.72 EUR 9.52 EUR 10.34 EUR 10.9 EUR
15 kg 9.99 EUR 11.68 EUR 12.72 EUR 14.33 EUR 15.93 EUR
30 kg 15.68 EUR 18.44 EUR 20.59 EUR 22.41 EUR 23.84 EUR
50 kg 21.12 EUR 25.37 EUR 28.6 EUR 31.06 EUR 33.31 EUR
75 kg 26.92 EUR 32.69 EUR 36.91 EUR 40.45 EUR 43.39 EUR
100 kg 31.88 EUR 39.11 EUR 44.53 EUR 48.79 EUR 52.47 EUR
150 kg 43.03 EUR 52.95 EUR 60.65 EUR 66.94 EUR 71.98 EUR
200 kg 50.86 EUR 63.5 EUR 72.92 EUR 80.77 EUR 87.14 EUR
300 kg 64.65 EUR 81.59 EUR 94.51 EUR 104.93 EUR 113.67 EUR
400 kg 76.37 EUR 97.48 EUR 113.19 EUR 126.25 EUR 137.18 EUR
500 kg 86.55 EUR 111.56 EUR 130.29 EUR 145.54 EUR 158.43 EUR
700 kg 104.24 EUR 136.32 EUR 160.49 EUR 180 EUR 196.93 EUR
1000 kg 126.12 EUR 167.99 EUR 199.48 EUR 225.15 EUR 247.08 EUR
1500 kg 154.59 EUR 211.37 EUR 254.31 EUR 289.07 EUR 318.8 EUR
2000 kg 177.04 EUR 247.6 EUR 300.74 EUR 343.94 EUR 380.73 EUR
2500 kg 195.56 EUR 279.73 EUR 310.73 EUR 392.57 EUR 436.09 EUR
3000 kg 210.8 EUR 306.56 EUR 378.37 EUR 436.95 EUR 486.86 EUR

V prípade špecifických požiadaviek na dodanie tovaru je potrebné dohodnúť dodacie podmienky a cenu za dopravu individuálne.

Dopravu tovaru zaisťuje predávajúci. Cena za dopravu tovaru a manipuláciu s nákladom (množstvo paliet a výška záloh na ne, vykládka hydraulickou rukou apod.) je stanovená podľa skutočne vynaložených nákladov v súlade s podmienkami dodávateľov alebo dopravcov, ktoré zaisťujú dodanie tovaru. Uvedené náklady na dopravu a manipuláciu sú zahrnuté do celkovej ceny objednávky, ktorá je uvedená vo výzve k platbe (viď bod 3. Objednanie tovaru).

V prípade, že je doprava tovaru objednaná s vykládkou a dopravou tak zaisťuje vozidlo s hydraulickou rukou, bude kupujúcemu účtovaná vykládka i v prípade, že pri prevzatí tovaru samotnú vykládku odmietne a tovar vyloží vlastnými silami.

10. Používané doklady

Elektronická verzia objednávky – vyplňuje ju kupujúci na www.zatepliefektivne.sk. Objednávka telefonická – v prípade operatívnej potreby už registrovaného kupujúceho.

Potvrdenie objednávky – výzva k zaplateniu (odoslaná na e-mail).

Vystavenie daňového zálohového dokladu potvrdzujúceho prijatie úhrady na účet – iba u platby predom (originál pre kupujúceho, kópia pre predávajúceho).

Vystavenie dodacieho listu a jeho potvrdenie kupujúcim pri prevzatí tovaru (originál a jedna kópia. Originál pre predávajúceho, kópia pre kupujúceho).

Vystavenie faktúry – daňového dokladu, predanie súčasne s tovarom alebo zaslanie originálu kupujúcemu po dodaní tovaru (originál kupujúci, kópia predávajúci).

11. Paletové hospodárstvo

 Paletové hospodárstvo sa pri účtovaní riadi platnými cenníkmi výrobcu a dodávateľa predávajúceho, týka sa to i poplatku za opotrebenie.

Za palety je účtovaná zúčtovacia cena. Nepoškodené, znovu použiteľné palety je možné vrátiť do skladu spoločnosti Fiamo s.r.o..

Lehota pre vrátenie paliet je rovnaká ako u výrobcu, obvykle je 12 mesiacov, u niektorých výrobcoch 6 mesiacov. Pri vrátení je nutné predložiť kópie daňových dokladov (alebo ich čísla).

12. Zodpovednosť za správnosť údajov

Vzhľadom ku skutočnosti, že informácie uvedené na webovej stránke sú preberané od tretích strán a môžu preto obsahovať nepresnosti, nemôžeme bezvýhradne garantovať ich informačnú hodnotu. Nenesieme teda zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím informácií z našej webovej stránky.

13. Zákaznícka podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícií a v priebehu celého procesu obchodu Vám budeme nápomocní pri riešení prípadných problémov.

14. Reklamačný poriadok

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný si dodaný tovar dôkladne prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:

a) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa predaj@fiamo.sk,

b) poštou na adresu prevádzkovateľa:

Fiamo s.r.o.
Južná trieda 3092/78
Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01

Kupujúci je povinný uviesť:

a) číslo objednávky,

b) doložiť doklad o vlastníctve tovaru (faktúra, daňový doklad, dodací list),

c) najvýstižnejší popis chýb a ich prejavov.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci rozhodne o reklamácií najneskôr do 15 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Reklamácie vrátane odstránenia chyby budú vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

Ku každému tovaru je priložený dodací list (popr. faktúra, daňový doklad), ktorý môže slúžiť zároveň ako záručný list, pokiaľ ten nie je priložený. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho (prepravného) listu. Pokiaľ nie je tovar osobne odobraný, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy sa tovar preberá od dopravcu.

Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím (prepravným) listom a skutočne dodaným tovarom alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnený dodací list, je povinný podať ihneď písomne správu adresovanú na meno obchodníka, ktorý vyhotovil faktúru. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečiu, že mu prípadná neskoršia reklamácia nebude uznaná.

Záručné podmienky

a) Dĺžka záruky je uvedená na dodacom alebo záručnom liste. Táto doba začína plynúť dňom vystavenia a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje. Zákazník dostane nový záručný list, kde bude uvedené nové i pôvodné výrobné číslo. Ďalšia prípadná reklamácia sa bude uplatňovať na základe tohoto záručného listu.

b) Ak je chyba odstrániteľná u zákazníka či v autorizovanom servise, bude chyba bezplatne odstránená, v opačnom prípade bude tovar vymenený na náklady servisného strediska. Tovar musí byť v pôvodnom obale a v úplnom stave vrátane príručiek a ostatného príslušenstva. Ku každej položke musí byť pripojená kópia dodacieho listu a presný popis chýb a početnosť výskytu.

c) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

– poškodený tovar pri preprave (nutne riešiť s dopravcom),

– neodborné inštalácie, zachádzanie či obsluhy alebo použitie tovaru v rozpore so stanoveným technologickým postupom ,

– používaný tovar v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácií alebo iného porušenia technologického postupu,

– poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s technologickými či inými podmienkami uvedenými v dokumentácií,

– poškodený tovar nesprávnym zapojením alebo zapojením do siete neodpovedajúcej príslušnej norme STN

Reklamačné podmienky

Pri prevzatí tovaru je v záujme kupujúceho starostlivo si prekontrolovať obsah zásielky a prípadné chyby okamžite uplatniť u predávajúceho, na neskoršiu reklamáciu ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nebude braný ohľad. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku.

Doporučenie pre preberanie tovaru:

Vzhľadom k tomu, že dopravu Vami objednaného tovaru vo väčšine prípadov zaisťuje tretia osoba, dodržujte nasledujúci postup:

Pri dodaní tovaru si starostlivo skontrolujte stav tovaru. Ak je všetko v poriadku, potvrďte prevzatie tovaru podpísaním dodacieho (prepravného) listu. Jeho podpísaním vyjadrujete súhlas s tým, že tovar bol dodaný bez chýb a v množstve, ktoré je uvedené v dodacom liste.

Ak má tovar akékoľvek chyby v okamihu dodania alebo nesúhlasí druh alebo množstvo, je nutné tieto skutočnosti poznamenať na dodacom (prepravnom) liste. Ak je tovar poškodený, môže kupujúci prevzatie odmietnuť.

Pokiaľ nebudú zaznamenané informácie o chybách na dodacom (prepravnom) liste, reklamačné konanie nebude zahájené.